» » Узбекча Латифалар

 
 
 

Узбекча Латифалар

: Newsmaker 29-01-2011, 16:01, : 14356

1

«Олтин туй»ларини нишонлаётган эрга мухбир савол берди:

- Сиз турмуш уртогингиз билан шунча йил бирга яшаб, бирор марта хам жанжаллашмабсиз? Бунга кандай эришдингиз?

- Туйдан аввал хотиним билан келишиб олгандим. Шунга кура, мен жанжал чикиш хавфини сезишим биланок, томга чикиб кетаман.

- Хуш?

- Шу тарика эллик йил умримни томда утказдим.

DAN hodimi qizil chiroqda o'tib kelgan moshinani to'xtatib uning haydovchisiga:

- Qizil chiroqda o'tib kelganingizni ko'rmadingizmi, haydovchi?

- Qizil chiroqnii ko'rdim, sizni ko'rmapman komandir...

Немис, француз ва рус олимлари уз тажрибаларини мактанишяпти:

Немис: - Биз мушук ва итни чатиштирдик. Боласи сичкон ейди, уйниям куриклайди.

Француз: - Биз сигир билан отни чатиштирдик. Уни миниб юрса булади, согиб сутини ичса хам булади.

Рус: - Биз эса тарвуз ва суваракни чатиштирдик. Тарвузни суйишимиз билан ичидаги данаклар узи урмалаб чикиб кетаверади.Ялмогиз кампир урмонда учиб кетаётиб бир сохибжамол киз дарахт тагида ялонгоч холда сочини тараб утирганини куриб колибди, тухтаб сурабди:
- Эй, ахмок киз, урмонда ялонгоч холда утиришга уялмайсанми? - деса:
Киз:
- Бувижон бу ахир сунгги модадаги шахвоний куйлагим-ку, - дея жавоб берибди.
Ялмогиз кампир уйига борибдида, у хам уйини олдида ялонгоч утирса олдидан кашшей утиб колиб:
- Кампир кариган чогингда эсинг огиб колдими, бу нима утириш?
- Эй чол сен нимани билардинг, бу ахир сунгги модадаги янги шахвоний куйлагим-ку!?
- Ундай булса янги куйлакни уёк-буёгини дазмол килиб киядида.


Аёл:

- Нахотки, менга муйнали пальто олиб беришга огринсангиз? Куча совук ахир, улиб-нетиб колсам, кумиш учун пустинга караганда бир неча баробар куп пул кетади-ку?..

- Э-э, кумиш бир марта булади, хотин!

Машинасида туртиб юборган хайдовчидан оёги синган жабрланувчи пул талаб килмокда.

- Нима, сиз мени миллионер деб уйлаяпсизми?

- Сиз-чи, сиз, мени киркоёк деб уйлаяпсиз, шекилли?

Мезбон мехмонга мулозамат киляпти:

- Сариёгдан суринг мехмон, сариёгдан суринг.

- Хуп, рахмат.

- Суринг, суринг.

- Хуп, хуп.

- Яхшилаб суринг, яхшилаб.

- Суряпман, суряпман.

- Сиз сураётганингиз йук, палахсадек-палахсадек кесиб оляпсиз. Суриб енг деяпман.


- Дадаси, хайдовчини тезда ишдан бушатинг. У бугун уч марта автохалокат содир этди, мени улишимга сал колди.

- Кел, унга яна бир имкон берайлик.


- Аёлни кора мушук кесиб утган йулдан юришга кундириш мумкинми?

- Мушукни изига кайтариш осонрок.


 Айтишларича, донолик хам узига яраша касаллик эмиш?

- Хавотир олманг, сиз куринишингиздан соппа-согсиз.

Порахурликда айбланаётган кишидан терговчи суради:

- Сиз олган пул пора эканлигини билмадингизми?

- Агар пулни олмаганимда, уша одам ишини битириш учун пулни барибир бошка кимгадир беради-ку?

- Бу гапингиз билан нима демокчисиз?

- Демак, мен порахурликнинг олдини олган булиб чикяпман!

: A

, .
.
<
  • 0
  • 0
  • ICQ:
1 2011 03:05

unilogin

  • :
  • : --
  • :
 
Thanx!